آموزش استفاد از ژلکوت

آموزش استفاده از ژلکوت عمل ژلکوت زدن هم سخت است، هم آسان. زیرا عوامل زیادی وجود دارند که روی کار کردن با ژلکوت تأثیر میگذارند. مهارت کار کردن با ژلکوت از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر روی ژلکوت است. دما، مواد شیمیایی موجود در ژلکوت،رطوبت، تاریخ انقضای مصرف ژلکوت ، ترکیبات ژلکوت و...

ادامه مطلب