تماس با ما

به ما اطلاع دهید که چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم. امروز با ما تماس بگیرید!

GRP HAND LAY-UP SPRAY-UP

رزین وینیل استر (vinylester)
رزین وینیل استر (vinylester) از لحاظ ساختار مولکولی شبیه پلی‌استرها بوده با این تفاوت که مکان‌های فعال وینیل‌استرها تنها در انتهای زنجیره‌های مولکولی قرار دارد. به این صورتی تمامی طول زنجیره‌ی مولکولی برای جذب شوک و بار اعمال شده دخیل می‌شوند، بنابراین خواهیم دید که وینیل استر نسبت به پلی‌استر چقرمه‌تر و رزیلیانس بیشتری دارد. هم‌چنین مولکول وینیل‌استر گروه‌های استری کمتری دارد. این گروه‌های استری در برابر آب حساس بوده و از طریق هیدرولیز تخریب می‌شوند. به این معنا که رزین وینیل استر نسبت به دیگر همتایان پلی‌استری خود، مقاومت بیشتری در برابر آب و دیگر مواد شیمیایی داشته و از این‌رو در خطوط لوله و مخازن نگه‌داری مواد شیمیایی کاربرد دارند.

شکل زیر ساختار ایده‌آل از یک وینیل استر معمولی را نشان می‌دهد. مکان گروه‌های استری و بخش‌های فعال در زنجیره‌ی مولکولی مشخص شده است.

رزین وینیل استر (vinylester)

رزین وینیل استر (vinylester)

زنجیره‌ی مولکولی وینیل استرها در شکل زیر نشان داده شده است. شما می‌توانید آن را با شماتیک پلی‌استر که پیش از این نمایش داده شده بود مقایسه کنید و تفاوت واضح‌شان را در مکان‌ بخش‌های فعالشان به خوبی ببینید.

با کاهش تعداد گروه‌های استری موجود در وینیل استر در مقایسه با پلی‌استر، وینیل‌استر تمایل کمتری به هیدرولیز شدن دارد. از این‌رو این ماده گاهی اوقات به عنوان پوشش سد مانند یا پوست مانند برای لمینیت‌های پلی‌استری که در آب غوطه‌ور هستند استفاده می‌شوند مانند پوسته قایق یا کشتی. ساختار مولکولی وینیل‌استر پخت‌شده نشان می‌دهد که نسبت به پلی‌استر چقرمه‌تر است، اگرچه در واقعیت برای دست‌یابی به این ویژگی‌های رزین وینیل‌استر نیاز به پساپخت (post cure) در دما بالاتر وجود دارد.

Feautures:   Good chemical and heat resistance, excellent stain resistance

Applications:  Solid surface

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Iso/NPG 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 10-12 1.5 mL %50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Rigid, good chemical and heat resistance high strength, low shrinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 14-17 2 mL %50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength, UV resistance, smooth surfaces, low shirinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   Crack and craze resistance, good transparency, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1200-1300 #3/50 rpm @20 °C 3-5 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Excellent transparency, crack and craze resistance, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/50 rpm @20 °C 4-6 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Accepts upto %80 filler such as calcium carbonate, aluminum hydroxide, dolomit and quartz

Applications:  Standard casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 500-700 #3/50 rpm @23 °C 5-7 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

 

MODIFICATION CODES

 
T Thixotropic (no sagging) LS Low Shrinkage
A Cobalt preaccelerated HV High Viscosity
B Blue Indicator LV Low Viscosity
D Filled L UV light stabilized
FR Flame retardant FT Brush or Roller Application
LSE Low Styrene Emission TT Spray Application
Amine pre-accelerated Color White or custom color options